از ویکیپدیای فارسی، دانشنامه آزاد

خلافت عباسیان

خلافت عباسی:
خلفای عباسی

ابوالعباس عبدالله سفاح

ابوجعفر عبدالله منصور

ابوعبدالله محمد مهدی

ابومحمد موسی هادی

هارون‌الرشید

ابوعبدالله محمد امین

ابوالعباس عبدالله مأمون

ابواسحاق محمد معتصم (المعتصم بالله)

ابوجعفر هارون واثق (الواثق بالله)

ابوالفضل جعفر متوکل (متوکل علی‌الله)

ابوجعفر محمد منتصر (المنتصر بالله)

ابوالعباس احمد مستعین (المستعین بالله)

ابوعبدالله محمد معتز (المعتز بالله)

ابواسحاق محمد مهتدی (المهتدی بالله)

ابوالعباس محمد معتمد (المعتمد علی الله)

ابوالعباس احمد معتضد (المعتضد بالله)

ابواحمد علی مکتفی (المکتفی بالله)

ابوالفضل جعفر مقتدر (المقتدر بالله)

ابومنصور محمد قاهر (القاهر بالله)

ابوالعباس محمد راضی (الراضی بالله)

ابواسحاق ابراهیم متقی (المتقی لله)

ابوالقاسم عبدالله مستکفی (المستکفی بالله)

ابوالقاسم فضل مطیع (المطیع لله)

ابوبکر عبدالکریم طائع (الطائع بالله)

ابوالعباس احمد قادر (القادر بالله)

ابوجعفر عبدالله قائم (القائم بأمر الله)

ابوالقاسم عبدالله مقتدی (المقتدی بامر الله)

ابوالعباس احمد مستظهر (المستظهر بالله)

ابومنصور فضل مسترشد (المسترشد بالله)

ابوجعفر منصور راشد (الراشد بالله)

ابوعبدالله محمد مقتفی (المقتفی لامر الله)

ابومظفر یوسف مستنجد (المستنجد بالله)

ابومحمد حسن مستضی (المستضی بامر الله]]

ابوالعباس احمد ناصر (الناصر لدین الله)

ابونصر محمد ظاهر (الظاهر بامر الله)

ابوجعفر منصور مستنصر (المستنصر بالله)

ابواحمد عبدالله مستعصم (المستعصم بالله)

خلافت عباسیان (به عربی: الخلافة العباسیة) یا به صورتی دیگر عبّاسیّان (همچنین عبّاسیّون) سومین خلافت اسلامی است.خلافت عباسیان توسط خاندان عباسی اداره می‌شد.

خلافت عباسی توسط نوادگان عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر، که از بنی هاشم بود در سال ۷۵۰ میلادی در حران تاسیس شد .مرکز این خلافت بعدها از حران به بغداد منتقل شد.[۱]

فهرست خلیفه‌ها (در بغداد و سامرا)

   خلیفه  زندگی (تاریخ میلادی)  خلافت (تاریخ میلادی)
۱ ابوالعباس عبدالله سفاح

 ۷۲۷-۷۵۴ 

 ۷۵۰-۷۵۴ 

۲ ابوجعفر عبدالله المنصور

 ۷۱۴-۷۷۵ 

 ۷۵۴-۷۷۵ 

۳ ابوعبدالله محمد المهدی

 ۷۴۶-۸۱۲ 

 ۷۷۵-۷۸۶ 

۴ ابومحمد موسی هادی

 ۷۶۶-۷۸۷ 

 ۷۸۶-۷۸۷ 

۵ ابوجعفر هارون الرشید

 ۷۶۶-۸۰۹ 

 ۷۸۷-۸۰۹ 

۶ ابوعبدالله محمد الامین

 ۷۸۷-۸۱۴ 

 ۸۰۹-۸۱۴ 

۷ ابوالعباس عبدالله المامون

 ۷۸۷-۸۳۳ 

 ۸۱۴-۸۳۳ 

۸ ابواسحاق محمد المعتصم بالله

 ۷۹۷-۸۴۲ 

 ۸۳۳-۸۴۲ 

۹ ابوجعفر هارون الواثق بالله

 ۸۱۲-۸۴۷ 

 ۸۴۲-۸۴۷ 

۱۰ ابوالفضل جعفر المتوکل علی الله

 ۸۲۱-۸۶۲ 

 ۸۴۷-۸۶۲ 

۱۱ ابوجعفر محمد المنتصر بالله

 ۸۳۷-۸۶۲ 

 ۸۶۲-۸۶۲ 

۱۲ ابوالعباس احمد المستعین بالله

 ۸۳۶-۸۶۶ 

 ۸۶۲-۸۶۶ 

۱۳ ابوعبد الله محمد المعتز بالله

 ۸۴۷-۸۶۹ 

 ۸۶۶-۸۶۹ 

۱۴ ابواسحاق محمد المهتدی بالله

 ....-۸۷۰ 

 ۸۶۹-۸۷۰ 

۱۵ ابوالعباس احمد المعتمد علی الله

 ۸۴۴-۸۹۳ 

 ۸۷۰-۸۹۳ 

۱۶ ابوالعباس احمد المعتضد بالله

 ۸۵۷-۹۰۲ 

 ۸۹۳-۹۰۲ 

۱۷ ابواحمد علی المکتفی بالله

 ۸۷۸-۹۰۸ 

 ۹۰۲-۹۰۸ 

۱۸ ابوالفضل جعفر المقتدر بالله

 ۸۹۵-۹۳۱ 

 ۹۰۸-۹۳۱ 

۱۹ ابومنصور محمد القاهر بالله

 ۸۹۹-۹۵۱ 

 ۹۳۱-۹۳۴ 

۲۰ ابوالعباس محمد الراضی بالله

 ۹۱۰-۹۴۱ 

 ۹۳۴-۹۸۰ 

۲۱ ابواسحاق ابراهیم المتقی لله

 ۹۰۸-۹۶۸ 

 ۹۴۱-۹۴۳ 

۲۲ ابوالقاسم عبدالله المستکفی بالله

 ۹۰۵-۹۵۰ 

 ۹۴۵-۹۴۶ 

۲۳ ابوالقاسم الفضل المطیع لله

 ۹۱۴-۹۷۵ 

 ۹۴۶-۹۷۴ 

۲۴ ابوبکر عبدالکریم الطائع بالله

 ۹۳۲-۱۰۰۳ 

 ۹۷۴-۹۹۱ 

۲۵ ابوالعباس احمد القادر بالله

 ۹۴۸-۱۰۳۱ 

 ۹۹۱-۱۰۳۱ 

۲۶ ابوجعفر عبدالله القائم بامر الله

 ۱۰۰۱-۱۰۷۵ 

 ۱۰۳۱-۱۰۷۵ 

۲۷ ابوالقاسم عبدالله المقتدی بامر الله

 ۱۰۵۶-۱۰۹۴ 

 ۱۰۷۵-۱۰۹۴ 

۲۸ ابوالعباس احمد المستظهر بالله

 ۱۰۷۸-۱۱۱۸ 

 ۱۰۹۴-۱۱۱۸ 

۲۹ ابوالمنصور الفضل المسترشد بالله

 ۱۰۹۲-۱۱۳۵ 

 ۱۱۱۸-۱۱۳۵ 

۳۰ ابوجعفر منصور الراشد بالله

 ۱۱۰۹-۱۱۳۸ 

 ۱۱۳۵-۱۱۳۶ 

۳۱ ابوعبدالله محمد المقتفی لامر الله

 ۱۰۹۶-۱۱۶۰ 

 ۱۱۳۶-۱۱۶۰ 

۳۲ ابوالمظفر یوسف المستنجد بالله

 ۱۱۲۴-۱۱۷۱ 

 ۱۱۶۰-۱۱۷۱ 

۳۳ ابومحمد الحسن المستضئ بامر الله

 ۱۱۴۲-۱۱۸۰ 

 ۱۱۷۱-۱۱۸۰ 

۳۴ ابوالعباس احمد الناصر لدین الله

 ۱۱۵۸-۱۲۲۵ 

 ۱۱۸۰-۱۲۲۵ 

۳۵ ابوالنصر محمد الظاهر بامر الله

 ۱۱۷۶-۱۲۲۶ 

 ۱۲۲۵-۱۲۲۶ 

۳۶ ابوجعفر منصور المسنتصر بالله

 ۱۱۹۲-۱۲۴۳ 

 ۱۲۲۶-۱۲۴۳ 

۳۷ ابواحمد عبد الله المستعصم بالله

 ۱۲۱۳-۱۲۵۸ 

 ۱۲۴۳-۱۲۵۸ 

فهرست خلیفه ها (در قاهره)

   خلیفه  زندگی  خلافت
۱ أبو القاسم أحمد المستنصر بالله  ....-۱۲۶۲   ۱۲۶۱-۱۲۶۲ 
۲ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۰۲   ۱۲۶۸-۱۳۰۲ 
۳ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله   ۱۲۸۵-۱۳۴۰   ۱۳۰۲-۱۳۴۰ 
۴ أبو إسحاق إبراهیم الواثق  ....-....   ۱۳۴۰-۱۳۴۲ 
۵ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۵۲   ۱۳۴۲-۱۳۵۲ 
۶ أبو الفتح أبو بکر المعتضد بالله  ....-۱۳۶۲   ۱۳۵۲-۱۳۶۲ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-۱۴۰۶   ۱۳۶۲-۱۳۷۷ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۷۷ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۸۳ 
۹ أبو حفص عمر الواثق بالله  ....-۱۳۸۶   ۱۳۸۳-۱۳۸۶ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۸۶-۱۳۸۹ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۸۹-۱۴۰۶ 
۱۰ أبو الفضل العباس المستعین بالله  ....-۱۴۳۰   ۱۴۰۶-۱۴۱۲ 
۱۱ أبو الفتح داود المعتضد بالله  ۱۳۸۰-۱۴۴۱   ۱۴۱۲-۱۴۴۱ 
۱۲ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله  ....-۱۴۵۰   ۱۴۴۱-۱۴۵۰ 
۱۳ أبو البقاء حمزة القائم بأمر الله  ....-۱۴۵۹   ۱۴۵۰-۱۴۵۵ 
۱۴ أبو المحاسن یوسف المستنجد بالله  ....-۱۴۷۹   ۱۴۵۵-۱۴۷۹ 
۱۵ أبو العز عبدالعزیز المتوکل علی الله  ۱۴۱۶-۱۴۹۸   ۱۴۷۹-۱۴۹۸ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۴۹۸-۱۵۰۹ 
۱۷ محمد المتوکل علی الله  ....-۱۵۴۳   ۱۵۰۹-۱۵۱۶ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۵۱۶-۱۵۱۷ 

منابع

  1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «ویکی‌پدیای انگلیسی»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در مه ۲۰۱۱).

{‌{پانویس}‌}

  • الخضری، بیک، الشیخ محمد، “ (تاریخ الأمم الإسلامیة) “،«الدولة العَباسیَة»، چاپ: دار المعرفة، بیروت. لبنان. ۱۹۸۹ میلادی.Sponsored Ad
بورسیه زبان انگلیسی‌ EHLS برای فارسی زبانان متقاضی ...
رویدادهای ایرانی سراسر جهان
فیلم جدید توهین به رئیس جمهور منتخب مردم ایران در راهپیمایی روز قدس: مرگ بر آخوند آمریکایی!
این زن در ایالت تگزاس برای اینکه قیافه اش مثل الگویش ملانیا ترامپ شود ۸ عمل جراحی انجام داد!
سخنان جنجالی جانی دپ درباره ترور ترامپ
لاوروف: بغدادی به احتمال قوی کشته شده است
هزینه ۱۰ میلیارد تومانی باشگاه روستوف در جریان مناقشه انتقال سردار آزمون از روبین کازان
پوستر مبتذل، حزب نتانیاهو را رسوا کرد + عکس
ترامپ در حال مصالحه در پرونده قضایی‌ مرموز و پیچیده ...
ملاقات رضا پهلوی با نماینده‌های مجلس آمریکا با هدف ...
ویدئو اعتقادات یک داعشی دستگیر شده: ایرانیان را ...
رستوران دار ایرانی آمریکایی در لس آنجلس به اتهام ...
سرانجام زنان در سریال ایرانی مو نشان دادند (ویدئو)
فیلم رادیو دریمز (رویای رادیویی) با هنرنمایی محسن ...