از ویکیپدیای فارسی، دانشنامه آزاد

سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها

کشورها بر پایه تاریخ متری شدن آن ها
متریک به این جا تغییر مسیر می‌یابد، برای کاربردهای دیگر متریک را ببینید.

سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (International System of Units) که معمولاً با عناوین سامانه متریک یا SI شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه گذاری شد.

محتویات

یکاهای اصلی

برای تبدیل یکاها به یک دیگر به راهنما:فارسی سازی الگو تبدیل مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر: واحد اصلی اس‌آی

یکاهای اصلی این سامانه عبارت‌اند از :

یکاهای فرعی

اطلاعات بیشتر: واحد فرعی اس‌آی

یکاهای فرعی واحدهایی هستند که از ترکیب چند واحد تشکیل شده‌اند؛ مانند متر بر ثانیه برای سنجش سرعت. در اصل در اینجا سرعت به‌عنوان کمّیتی بر حسب طول و زمان (یعنی به شکل مقدار طول طی‌شدهٔ مشخص در مدت زمان مشخص) بیان می‌شود.

از دیگر واحدهای فرعی می‌توان به درجه سلسیوس که برای سنجش دما بکار می‌رود نام برد. این یکا نیز با استفاده از یک رابطهٔ خطی قابل تبدیل به/از درجهٔ کلوین است.

جدول یکاها

فهرست واحدهای اندازه گیریی که با الگوی{{تبدیل}} قابل محاسبه میباشند
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس کلوین ترکیب
سیستم ها یا دسته بندی یکان ها یکان ها بر اساس نام واژه هایی که هنگام کار میتوانید استفاده کنید نشانه ها یا حروف اختصاری که برای {{تبدیل}} تعریف شده است توضیحات در مورد یکان هایی که در {الگو|تبدیل}ممکن است وابسته یا کلی باشند ضریب تبدیل بر اساس واحد های IS کلید واژه برای تبدیل های چندگانه
فاصله

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر ترکیب
SI megametre Mm Mm US spelling: megameter

۱٬۰۰۰٬۰۰۰
[[کیلومتر|کیلومتر]] km کیلومتر US spelling: kilometer

۱٬۰۰۰
 • km mi
[[متر|متر]] m متر US spelling: meter

۱
 • m ft
 • m ftin
[[سانتی‌متر|سانتی‌متر]] cm سانتی‌متر US spelling: centimeter

۰٫۰۱
 • cm in
میلی‌متر mm mm US spelling: millimeter

۰٫۰۰۱
 • mm in
micrometre μm (um) µm US spelling: micrometer

۰٫۰۰۰۰۰۱
nanometre nm nm US spelling: nanometer

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
non-SI metric ångström Å

(angstrom)
Å ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
Imperial

&

US customary
مایل mi مایل ۱٬۶۰۹٫۳۴۴
 • mi km
furlong furlong ۲۰۱٫۱۶۸
chain chain ۲۰٫۱۱۶۸
rod rd rd For other names of this unit see the full list. ۵٫۰۲۹۲
fathom fathom assumes 1 fathom ≡ 6 ft ۱٫۸۲۸۸
[[یارد (طول)|یارد (طول)]] yd yd assumes the international definition ۰٫۹۱۴۴
[[فوت|فوت]] ft (foot) فوت The foot code will produce foot as the plural form. ۰٫۳۰۴۸
 • ft m (foot m)
[[دست|دست]] hand h ۰٫۱۰۱۶
[[اینچ|اینچ]] in اینچ ۰٫۰۲۵۴
 • in cm
 • in mm
Other مایل دریایی nmi nmi the international standard nautical mile

For other nautical miles see the full list.
۱٬۸۵۲
parsec pc pc 3.0856775814672×1016
light-year ly ly 9.4607304725808×1015
astronomical unit AU AU ۱۴۹٬۵۹۷٬۸۷۰٬۷۰۰
مساحت

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس مترمربع ترکیب
SI [[کیلومترمربع|کیلومترمربع]] km2 کیلومترمربع US spelling: square kilometer

۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • km2 sqmi
[[مترمربع|مترمربع]] m2 مترمربع US spelling: square meter

۱
 • m2 sqft
[[سانتی‌متر مربع|سانتی‌متر مربع]] cm2 cm2 US spelling: square centimeter

۰٫۰۰۰۱
 • cm2 sqin
square millimetre mm2 mm² US spelling: square millimeter

۰٫۰۰۰۰۰۱
 • mm2 sqin
non-SI metric [[هکتار|هکتار]] ha ha ۱۰٬۰۰۰
Imperial

&

US customary
[[مایل‌مربع|مایل‌مربع]] sqmi مایل‌مربع ۲٬۵۸۹٬۹۸۸٫۱۱۰۳۳۶
 • sqmi km2
[[جریب|جریب]] acre ۴٬۰۴۶٫۸۵۶۴۲۲
square yard sqyd sq yd ۰٫۸۳۶۱۲۷۳۶
[[فوت مربع|فوت مربع]] sqft

(sqfoot)
sq ft The sqfoot code will produce square foot as the plural form. ۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴
 • sqft m2 (sqfoot m2)
square inch sqin sq in ۰٫۰۰۰۶۴۵۱۶
 • sqin cm2
Other square nautical mile sqnmi sq nmi ۳٬۴۲۹٬۹۰۴
dunam dunam For alternative spellings and definitions see the full list ۱٬۰۰۰
tsubo tsubo (۴۰۰/۱۲۱)
حجم

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس مترمکعب ترکیب
SI [[مترمکعب|مترمکعب]] m3 m3 US spelling: cubic meter

one kilolitre
۱
[[سانتی‌متر مکعب|سانتی‌متر مکعب]] cm3 سانتی‌متر مکعب US spelling: cubic centimeter

one millilitre
۰٫۰۰۰۰۰۱
cc سی‌سی
cubic millimetre mm3 mm³ US spelling: cubic millimeter

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
non-SI metric kilolitre kl kL US spelling: kiloliter

one cubic metre
۱
kL kl
[[لیتر|لیتر]] l لیتر US spelling: liter

one cubic decimetre

Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۱
 • l impgal
 • l USgal
 • l U.S.gal
 • l USdrygal
 • l U.S.drygal
L L
 • L impgal
 • L USgal
 • L U.S.gal
 • L USdrygal
 • L U.S.drygal
centilitre cl cL US spelling: centiliter

۰٫۰۰۰۰۱
cL cL
millilitre ml ml US spelling: milliliter

one cubic centimetre
۰٫۰۰۰۰۰۱
 • ml impoz
 • ml USoz
 • ml U.S.oz
mL mL
 • mL impoz
 • mL USoz
 • mL U.S.oz
Imperial

&

US customary
cubic yard cuyd cu yd ۰٫۷۶۴۵۵۴۸۵۷۹۸۴
cubic foot cuft (cufoot) cu ft The cufoot code will produce cubic foot as the plural form. ۰٫۰۲۸۳۱۶۸۴۶۵۹۲
cubic inch cuin cu in ۰٫۰۰۰۰۱۶۳۸۷۰۶۴
Imperial barrel impbbl imp bbl 36 imp gal ۰٫۱۶۳۶۵۹۲۴
bushel impbsh imp bsh 8 imp gal ۰٫۰۳۶۳۶۸۷۲
impbu imp bu
gallon impgal imp gal 4.54609 litres by definition, also

4 imp qt or 8 imp pt or 160 imp fl oz

Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۴۵۴۶۰۹
 • impgal l
 • impgal L
 • impgal USgal
 • impgal U.S.gal
 • impgal USdrygal
 • impgal U.S.drygal
quart impqt imp qt 1/4 imp gal or 40 imp fl oz ۰٫۰۰۱۱۳۶۵۲۲۵
pint imppt imp pt 1/8 imp gal or 20 imp fl oz ۰٫۰۰۰۵۶۸۲۶۱۲۵
fluid ounce impoz(impfloz) imp fl oz 1/160 imp gal ۰٫۰۰۰۰۲۸۴۱۳۰۶۲۵
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary

liquid measure
barrel USbbl US bbl 31½ US gal

used for liquids except for oil and beer (see the full list)
۰٫۱۱۹۲۴۰۴۷۱۱۹۶
U.S.bbl U.S. bbl
[[بشکه نفت|بشکه نفت]] oilbbl بشکه نفت 42 US gal ۰٫۱۵۸۹۸۷۲۹۴۹۲۸
beer barrel USbeerbbl

(usbeerbbl)
US bbl ۰٫۱۱۷۳۴۷۷۶۵۳۰۴
U.S.beerbbl

(usbeerbbl)
U.S. bbl
گالون USgal US گالون 231 cubic inches by definition, also

4 US qt or 8 US pt or 128 US fl oz

Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۳۷۸۵۴۱۱۷۸۴
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
U.S.gal U.S. gal
 • USgal l
 • USgal L
 • USgal impgal
quart USqt US qt 1/4 US gal or 32 US fl oz ۰٫۰۰۰۹۴۶۳۵۲۹۴۶
U.S.qt U.S. qt
pint USpt US pt 1/8 US gal or 16 US fl oz ۰٫۰۰۰۴۷۳۱۷۶۴۷۳
U.S.pt U.S. pt
fluid ounce USoz

(USfloz)
US fl oz 1/128 US gal ۰٫۰۰۰۰۲۹۵۷۳۵۲۹۵۶۲۵
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz

(U.S.floz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary

dry measure
barrel USdrybbl US bbl 105/32 US bsh ۰٫۱۱۵۶۲۸۱۹۸۹۸۵۰۸
U.S.drybbl U.S. bbl
bushel USbsh US bsh 2150.42 cubic inches by definition ۰٫۰۳۵۲۳۹۰۷۰۱۶۶۸۸
USbu U.S. bu
U.S.bsh U.S. bsh
U.S.bu U.S. bu
dry gallon USdrygal US dry gal 1/8 US bsh

Triple combinations are also possible. See the full list.
۰٫۰۰۴۴۰۴۸۸۳۷۷۰۸۶
 • USdrygal l
 • USdrygal L
 • USdrygal impgal
U.S.drygal U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
 • U.S.drygal L
 • U.S.drygal impgal
dry quart USdryqt US dry qt 1/32 US bsh ۰٫۰۰۱۱۰۱۲۲۰۹۴۲۷۱۵
U.S.dryqt U.S. dry qt
dry pint USdrypt US dry pt 1/32 US bsh ۰٫۰۰۰۵۵۰۶۱۰۴۷۱۳۵۷۵
U.S.drypt U.S. dry pt
سرعت

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر بر ثانیه ترکیب
SI metre per second m/s m/s US spelling: meter per second

۱
 • m/s ft/s (m/s foot/s)
non-SI metric [[کیلومتر در ساعت|کیلومتر در ساعت]] km/h کیلومتر بر ساعت US spelling: kilometer per hour

(۵/۱۸)
 • km/h mph
Imperial

&

US customary
mile per hour mph mph ۰٫۴۴۷۰۴
 • mph km/h
 • mph kn
foot per second ft/s (foot/s) ft/s The foot/s code will produce foot per second as the plural form. ۰٫۳۰۴۸
 • ft/s m/s
Maritime units kilonewton kn (knot) kN ۱٬۰۰۰
 • kn mph
نیرو

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر ترکیب
SI giganewton GN GN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 • GN LT-f
 • GN LTf
 • GN ST-f
 • GN STf
meganewton MN MN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
 • MN LT-f
 • MN LTf
 • MN ST-f
 • MN STf
kilonewton kN kN Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰
 • kN LT-f
 • kN LTf
 • kN ST-f
 • kN STf
newton N N ۱
 • N lb-f
 • N lbf
 • N oz-f
 • N ozf
millinewton mN mN ۰٫۰۰۱
 • mN oz-f
 • mN ozf
 • mN gr-f
 • mN grf
micronewton μN (uN) µN ۰٫۰۰۰۰۰۱
 • μN gr-f
 • μN grf
nanonewton nN nN ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
 • nN gr-f
 • nN grf
cgs megadyne Mdyn Mdyn ۱۰
kilodyne kdyn kdyn ۰٫۰۱
dyne dyn

(dyne)
dyn ۰٫۰۰۰۰۱
millidyne mdyn mdyn ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱
Metric gravitational units tonne-force t-f tf ۹٬۸۰۶٫۶۵
tf tf
kilogram-force kg-f kgf ۹٫۸۰۶۶۵
kgf kgf
gram-force g-f gf ۰٫۰۰۹۸۰۶۶۵
gf گرم‌نیرو
milligram-force mg-f mgf ۰٫۰۰۰۰۰۹۸۰۶۶۵
mgf mgf
Avoirdupois-based units poundal pdl pdl ۰٫۱۳۸۲۵۴۹۵۴۳۷۶
long ton-force LT-f LTf ۹٬۹۶۴٫۰۱۶۴۱۸۱۸۳۵۲
 • LT-f ST-f
LTf LTf
 • LTf STf
short ton-force ST-f STf ۸٬۸۹۶٫۴۴۳۲۳۰۵۲۱
 • ST-f LT-f
STf STf
 • STf LTf
pound-force lb-f lbf ۴٫۴۴۸۲۲۱۶۱۵۲۶۰۵
lbf lbf
ounce-force oz-f ozf ۰٫۲۷۸۰۱۳۸۲۰۳۰۹۵۳۷۸۱۲۵
ozf ozf
grain-force gr-f grf ۰٫۰۰۰۶۳۵۴۶۰۲۳۰۷۵۱۵
grf grf
انرژی

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس ژول ترکیب
SI gigajoule GJ GJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
[[ژول|مگاژول]] MJ MJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
[[ژول|کیلوژول]] kJ kJ ۱٬۰۰۰
hectojoule hJ hJ ۱۰۰
decajoule daJ daJ ۱۰
[[ژول|ژول]] J J ۱
decijoule dJ dJ ۰٫۱
centijoule cJ cJ ۰٫۰۱
megajoule mJ MJ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
microjoule μJ (uJ) µJ ۰٫۰۰۰۰۰۱
nanojoule nJ nJ ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
cgs

{{convert/list of units/rowtop|Merg|{{{2

kiloerg kerg kerg ۰٫۰۰۰۱
erg erg erg ۰٫۰۰۰۰۰۰۱
Watt-hour multiples terawatt-hour TWh TWh 3.6×1015
TW.h TW·h
gigawatt-hour GWh GWh 3.6×1012
GW.h GW·h
megawatt-hour MWh MWh ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
MW.h MW·h
[[کیلووات ساعت|کیلووات ساعت]] kWh kW·h ۳٬۶۰۰٬۰۰۰
kW.h kW·h
[[وات‌ساعت|وات‌ساعت]] Wh Wh ۳٬۶۰۰
W.h W·h
Electronvolt multiples
gigaelectronvolt GeV GeV ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۲۱۷۶۴۸۷
megaelectronvolt MeV MeV 1.602176487×10−13
kiloelectronvolt keV keV 1.602176487×10−16
electronvolt eV eV 1.602176487×10−19
millielectronvolt meV meV 1.602176487×10−22
Calorie multiples [[کالری|کالری]] Cal کالری The thermochemical calorie is the default definition. For other definitions see the full list. ۴٬۱۸۴
megacalorie Mcal Mcal ۴٬۱۸۴٬۰۰۰
کیلوکالری kcal kcal ۴٬۱۸۴
Calorie cal Cal ۴٬۱۸۴
millicalorie mcal mcal ۰٫۰۰۴۱۸۴
pound/ounce-foot/

inch-hour-minute-second
foot-poundal ftpdl ft·pdl ۰٫۰۴۲۱۴۰۱۱۰۰۹۳۸۰۴۸
foot-pound (energy) ftlbf ft·lbf ۱٫۳۵۵۸۱۷۹۴۸۳۳۱۴۰۰۴
ftlb-f ft·lbf
inch-pound force inlbf in·lbf ۰٫۱۱۲۹۸۴۸۲۹۰۲۷۶۱۶۷
inlb-f in·lbf
inch-ounce force inozf in·ozf ۰٫۰۰۷۰۶۱۵۵۱۸۱۴۲۲۶۰۴۳۷۵
inoz-f in·ozf
horsepower-hour hph hp·h 2,684,519.537696172792
British thermal unit Btu Btu Btu The International Steam Table British thermal unit is the default definition. For other definitions see the full list. ۱٬۰۵۵٫۰۵۵۸۵۲۶۲
BTU BTU
TNT-based units gigatonne of TNT GtTNT 4.184×1018
gigaton of TNT GtonTNT
megatonne of TNT MtTNT 4.184×1015
megaton of TNT MtonTNT Mt
kilotonne of TNT ktTNT 4.184×1012
kiloton of TNT ktonTNT kt
tonne of TNT tTNT ۴٬۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
ton of TNT tonTNT
Other
Hartree Eh Eh 4.35974417×10−18
rydberg Ry Ry 2.1798741×10−18
tonne of oil equivalent toe toe ۴۱٬۸۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
barrel of oil equivalent BOE BOE ۶٬۱۱۷٬۸۶۳٬۲۰۰
cubic foot of natural gas cuftnaturalgas

(cufootnaturalgas)
The cufootnaturalgas code will produce cubic foot of natural gas as the plural form. ۱٬۰۵۵٬۰۵۵٫۸۵۲۶۲
litre-atmosphere latm l·atm ۱۰۱٫۳۲۵
Latm L·atm
gallon-atmosphere impgalatm imp gal·atm ۴۶۰٫۶۳۲۵۶۹۲۵
gallon-atmosphere USgalatm

(usgalatm)
US gal·atm ۳۸۳٫۵۵۶۸۴۹۰۱۳۸
U.S.galatm

(usgalatm)
U.S. gal·atm
دما

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس کلوین ترکیب
SI kelvin K K Triple combinations are also possible. See the full list. [K]
 • K °C (K)C
 • K °R (K)R
 • K °F (K)F
[[سانتیگراد|degree سانتیگراد]] °C (C) سانتیگراد ([°C]+273.15)
 • °C K (C)K
 • °C °R (C)R
 • °C °F (C)F
Imperial

&

US customary
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R) K
 • °R °C (R) C
 • °R °F (R) F
[[فارنهایت|degree فارنهایت]] °F (F) فارنهایت (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F) K
 • °F °C (F) C
 • °F °R (F) R
Celsius change C-change مثال:   {{تبدیل|5|C-change}}
Fahrenheit change F-change مثال:  {{تبدیل|10|F-change}}
جرم

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس متر ترکیب
SI [[کیلوگرم|کیلوگرم]] kg کیلوگرم Triple combinations are also possible. See the full list. ۱
 • kg lb
 • kg st
[[گرم|گرم]] g g ۰٫۰۰۱
 • g oz
milligram mg mg ۰٫۰۰۰۰۰۱
 • mg gr
microgram μg (ug) µg ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱
non-SI metric tonne t t Triple combinations are also possible. See the full list. ۱٬۰۰۰
 • t LT
 • t ST
metric ton MT t
 • MT LT
 • MT ST
Avoirdupois long ton LT 2,240 lb

used mostly in the British Commonwealth

Triple combinations are also possible. See the full list.
۱٬۰۱۶٫۰۴۶۹۰۸۸
 • LT t
 • LT MT
 • LT ST
long ton
short ton ST 2,000 lb

used mostly in the US

Triple combinations are also possible. See the full list.
۹۰۷٫۱۸۴۷۴
 • ST t
 • ST MT
 • ST LT
short ton
short ton st 14 lb

used mostly in the British Commonwealth except Canada

Triple combinations are also possible. See the full list.
۹۰۷٫۱۸۴۷۴
 • st kg
 • st lb
[[پوند (یکای جرم)|پوند]] lb پوند Triple combinations are also possible. See the full list. ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷
 • lb kg
 • lb st
ounce oz oz ۰٫۰۲۸۳۴۹۵۲۳
 • oz g
drachm drachm ۰٫۰۰۱۷۷۱۸۴۵۱۹۵
drachm dram
grain gr gr equivalent to the troy grain ۰٫۰۰۰۰۶۴۷۹۸۹۱
Troy troy ounce ozt ozt ۰٫۰۳۱۱۰۳۴۷۶۸
other carat carat ۰٫۰۰۰۲
گشتاور

(فهرست کامل)
سیستم یکای اندازه‌گیری کلید واژه

اختصار توضیحات ضریب تبدیل بر اساس N·m ترکیب
Industrial
SI newton metre Nm N·m Triple combinations are also possible. See the full list. 1
 • Nm kg-m
 • Nm ft-lb
Non-SI metric kilogram-meter kg-m kg-m 9.80665
 • kg-m Nm
 • kg-m ft-lb
Imperial

&

US customary
foot-pound ft-lb ft-lb 1.3558
 • ft-lb Nm
 • ft-lb kg-m
Scientific
SI newton metre N-m N·m Triple combinations are also possible. See the full list. 1
 • N-m kgf-m
 • N-m lbf-ft
Non-SI metric kilogram-force meter kgf-m kgf·m 9.80665
 • kgf-m N-m
 • kgf-m lbf-ft
Imperial

&

US customary
pound-foot lbf-ft lbf·ft 1.3558
 • lbf-ft N-m
 • lbf-ft kgf-m
فشار
یکان کد واژه اختصاری ضریب تبدیل بر اساس pa
gigapascal GPa GPa ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
megapascal MPa MPa ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
[[پاسکال (واحد)|کیلو‌پاسکال]] kPa کیلو‌پاسکال ۱٬۰۰۰
hectopascal hPa hPa ۱۰۰
pascal Pa Pa ۱
millipascal ‎mPa‎ mPa ۰٫۰۰۱
millibar mbar mbar ۱۰۰
mb mb
decibar ‎dbar dbar ۱۰٬۰۰۰
bar bar bar ۱۰۰٬۰۰۰
kilobarye kBa kBa ۱۰۰
barye ‎Ba Ba ۰٫۱
standard atmosphere atm atm ۱۰۱٬۳۲۵
torr Torr Torr (۲۰٬۲۶۵/۱۵۲)
millimetre of mercury mmHg mmHg ۱۳۳٫۳۲۲۳۸۷۴۱۵
inch of mercury inHg inHg ۳٬۳۸۶٫۳۸۸۶۴۰۳۴۱
pound per square inch psi psi (۴۴۴،۸۲۲،۱۶۱.۵۲۶۰۵

/ ۶۴،۵۱۶)
بازده سوخت
یکان

واژه اختصاری
توضیحات ترکیب
kilometres per litre km/l (km/L) Use km/L to get "km/L"
 • km/l mpgimp
 • km/l mpgus
litres per ۱۰۰ kilometres l/۱۰۰ km (L/۱۰۰ km) Use L/۱۰۰ km to get "L/۱۰۰ km"
 • l/۱۰۰ km mpgimp
 • l/۱۰۰ km mpgus
litres per kilometre l/km (L/km) Use L/km to get "L/km"
 • l/km impgal/mi
 • l/km usgal/mi
miles per imperial gallon mpgimp
 • mpgimp mpgus
miles per US gallon mpgus (mpgUS، mpgU.S.) Use mpgUS to get "US"

Use mpgU.S. to get "U.S."

mpgus will give "U.S." if spelling is

set to US & "US" otherwise

 • mpgus mpgimp
imperial gallons per mile impgal/mi
 • impgal/mi
US gallons per mile usgal/mi (USgal/mi، U.S.gal/mi) As above with the us vs US vs U.S.
 • usgal/mi
The mpgUS، mpgU.S.، USgal/mi vs U.S.gal/mi، km/L، L/۱۰۰ km and L/km variants work within combinations also (making ۳۶ combinations in total).
نیرو
Watts، kilowatts، milliwatts، etc. are supported. As is horsepower (English & metric). Use standard abbreviations as input code (lower case hp for horsepower، for example)
تراکم جمعیت
یکان

(واژه اختصاری)
توضیحات ترکیب
inhabitants per square kilometre PD/sqkm PD stands for population density، i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqkm PD/sqmi
per square kilometre /sqkm Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqkm /sqmi
inhabitants per hectare PD/ha
 • PD/ha PD/acre
per hectare /ha
 • /ha /acre
inhabitants per square mile PD/sqmi PD stands for population density، i.e. humans (inhabitants)
 • PD/sqmi PD/sqkm
per square mile /sqmi Used when the word 'inhabitants' would be inappropriate.
 • /sqmi /sqkm
inhabitants per acre PD/acre
 • PD/acre PD/ha
per acre /acre
 • /acre /ha

جستارهای وابسته

منابع

مباني فيزيك جلد اول
هاليدي - رابرت رزينگSponsored Ad
بورسیه زبان انگلیسی‌ EHLS برای فارسی زبانان متقاضی ...
شب گیلان: آوای زیبای مهدی حقی همراه موسیقی‌ و بوفه کامل ...
شنبه، ۲۷ می ۲۰۱۷
رویدادهای ایرانی سراسر جهان
به زور حجاب نه، اما برای احترام بله! عکس پوشش متفاوت همسر و دختر ترامپ در عربستان و واتیکان
شوخی پاپ با همسر ترامپ: شوهرت کی وزن کم میکند؟
علت استعفا و خروج قائم مقام قالیباف از کشور
مجری مشهور تلویزیون تهدید به قتل شد! +عکس
شخصیت شناسی ترامپ و همسرش ملانیا از روی دستخط+ عکس
جمشید مشایخی: من اهل تعارف نیستم، اگر روحانی انتخاب نمی شد در ایران نمی ماندم
بدون تعارف با میوه فروش جانباز اردبیلی حامی روحانی ...
روحانی در کدام استانها و کشورها بیشترین رای را ...
این دو بانوی ایرانی پرچم ایران را در بالای بلندترین ...
تصاویر و ویدیوهای مستند روایت آزادسازی خرمشهر
زنان این استان دور افتاده الگوی سایر ایرانیان شده ...
تصاویر کارناوالهای خودجوش شادی هواداران روحانی ...